Algemene Voorwaarden / AVG

 1. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Apostille Vertalingen

 1. ALGEMEEN

 2. 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Apostille Vertalingen, hierna te noemen Apostille, die betrekking hebben op het leveren van diensten door Apostille.
 3. 2 Apostille accepteert geen algemene voorwaarden van de klant aangezien deze niet van toepassing zijn, tenzij schriftelijk overeengekomen en bevestigd door Apostille.
 4. 3 Wijzigingen of toevoegingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen in de orderbevestiging of overeenkomst.
 1. Aanbiedingen

Alle offertes uitgebracht door Apostille zijn vrijblijvend tot het moment waarop de order is overeengekomen.

 1. Overeenkomst

  1. 1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Apostille zijn enkel bindend wanneer Apostille de order schriftelijk heeft bevestigd.
  2. 2 Elke aanvullende overeenkomst(en), wijziging of toezegging verband houdende met de overeenkomst dienen schriftelijk door Apostille te worden bevestigd voordat deze van kracht worden.
  3. 3 De orderbevestiging of de overeenkomst vermeldt duidelijk de dienst die door Apostille zal worden geleverd. 
 1. Prijzen en tarieven

  1. Alle prijzen en tarieven worden geoffreerd exclusief BTW.
  2. Apostille kan van de standaard prijzen en tarieven afwijken indien de kosten van een project als gevolg van externe invloeden stijgen.
  3. Vaste projectprijzen zijn alleen van toepassing op separate projecten. Latere wijzigingen in de overeenkomst als omschreven in 3.3. kunnen wijzigingen in de prijs tot gevolg hebben.
  4. Aanvullende kosten die niet expliciet zijn omschreven in de overeenkomst maar wel in het belang van opdrachtgever dienen te worden gemaakt zullen door Apostille doorberekend worden. Onder deze aanvullende kosten vallen bijvoorbeeld koerierskosten en reiskosten.
 1. Betaling

  1. 1 Apostille behoud zich het recht voor gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen opdracht te verlangen, of de totale factuur voor afronding van de gehele opdracht uit te brengen.
  2. 2 De door Apostille gehanteerde betalingstermijn is 30 dagen gerekend vanaf factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
  3. 3 Wanneer deze betalingstermijn wordt overschreden, is opdrachtgever rente verschuldigd over het uitstaande bedrag. Het rentepercentage dat gehanteerd wordt is de wettelijke rente. Deze wordt per maand berekend vanaf het moment waarop het bedrag verschuldigd is. Apostille is hiervoor niet verplicht vooraf een betalingsherinnering te sturen. Apostille behoud zich het recht voor van verdere leveringen aan opdrachtgever af te zien totdat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.
  4. 4 Na ontvangst van betaling zullen eerst de verschuldigde rente en overige kosten worden verrekend, en vervolgens de langst verschuldigde facturen. Dit ongeacht het aangeven van opdrachtgever dat de betaling een latere factuur betreft.
 1. Onderaannemers

Apostille heeft de bevoegdheid de overeenkomst door derden te doen uitvoeren.

 1. Levertermijnen

  1. 1 De levertermijnen zoals gesteld in de aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten worden naar beste eer en geweten vastgesteld, en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen – deze zijn echter niet bindend..
  2. 2 Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die voor opdrachtgever uit de desbetreffende overeenkomst of uit welke andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst dan ook mocht voortvloeien. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, zulks ter beoordeling van Apostille, zal laatstgenoemde echter in nader overleg met de opdrachtgever  treden.
  3. 3 Beide partijen dienen de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen in het geval een niet tijdige levering of uitvoering van de dienst verwacht wordt.
  4. 4 Indien opdrachtgever het benodigde bronmateriaal te laat aanlevert vervallen de oorspronkelijk overeengekomen levertermijn en condities waaronder een vertaling wordt uitgevoerd. In voorkomende gevallen wordt naar een andere oplossing gezocht om de vertaling te kunnen uitvoeren (uitstellen van levertermijn danwel inzetten van meerdere vertalers, zonder garanties m.b.t. onderlinge consistentie in de tekstgedeelten.)
 1. Verplichtingen van opdrachtgever

  1. 1 Voor een juiste uitvoering van de diensten zoals overeengekomen in de opdracht voorziet opdrachtgever Apostille van alle informatie en al het benodigde materiaal.
  2. 2 Opdrachtgever dient in voorkomende gevallen schriftelijk de terminologie te accorderen die Apostille voorstelt als basis voor het uitvoeren van de vertaling(en), op een tijdstip dat gelegen is vóór de overeengekomen deadline.
  3. 3 Indien opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen als omschreven in 8.1 en 8.2 wordt de oorspronkelijk overeengekomen levertermijn ongeldig. Deze zal dan in onderling overleg opnieuw worden vastgesteld.
 1. Annuleren van de overeengekomen opdracht

  1. 1 Beide partijen hebben het recht de overeengekomen opdracht eenzijdig in te trekken indien:
 1. 2 Wanneer opdrachtgever een overeengekomen opdracht onder andere dan bovengenoemde omstandigheden annuleert, is opdrachtgever Apostille de volgende kosten verschuldigd (met inachtneming van het minimumtarief):
 1. Klachten

  1. 1 Eventuele klachten voortvloeiende uit vertalingen/diensten geleverd door Apostille dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na levering van overeengekomen opdracht van Apostille aan opdrachtgever. Het indienen van een klacht betreffende het geleverde vertaalwerk geeft opdrachtgever niet het recht tot uitstel/afstel van betaling.
  2. 2 Klachten door opdrachtgever ingediend binnen de hierboven omschreven termijn zullen worden onderzocht. Indien deze terecht bevonden wordt, zulks ter beoordeling van Apostille, zal laatstgenoemde naar beste kunnen een alternatieve vertaling leveren danwel de oorzaak van de klacht trachten weg te nemen.
  3. 3 Indien aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan heeft opdrachtgever achteraf niet het recht om verlaging van kosten of kwijtschelding van de factuur te eisen.
 1. Geheimhouding

Apostille en/of haar onderaannemers/vertalers behandelen alle aan hen verstrekte informatie van opdrachtgever vertrouwelijk en zijn geheimhouding verplicht aangaande de inhoud van de door opdrachtgever verstrekte documenten. 

 1. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

  1. 1 Apostille is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van door opdrachtgever toevertrouwde documenten, manuscripten, boeken en papieren. De verzending daarvan geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  2. 2 Apostille is niet aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet of niet correct uitvoeren van de overeenkomst, tenzij de schade door Apostille opzettelijk is veroorzaakt. Noch is Apostille aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet of niet correct uitvoeren van de overeenkomst indien de termijn waarvoor de opdracht is verleend in geen redelijke verhouding staat tot de omvang van de te verrichten werkzaamheden.
  3. 3 Apostille is nimmer aansprakelijk voor elke schade die voortvloeit uit een door hem vertaalde tekst die onjuist of onvolledig is. De omvang van de aansprakelijkheid van Apostille strekt per opdracht niet verder dan tot het gehele bedrag dat voor betreffende opdracht werd gefactureerd aan opdrachtgever.
  4. 4 Opdrachtgever vrijwaart Apostille tegen aanspraken van derden.
 1. Overmacht

  1. 1 Indien Apostille als gevolg van overmacht niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, kan opdrachtgever niet eisen dat de overeengekomen planning en levertermijn gerespecteerd wordt.
  2. 2 Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorziene situatie waarin opdrachtgever redelijkerwijs niet kan verwachten dat Apostille de overeengekomen afspraken nakomt, ongeacht of deze situatie voorzien had kunnen worden. Onder overmacht valt ook het niet nakomen van afspraken door derden.
 2. Geschillen

Alle geschillen en rechtsvorderingen die mochten ontstaan naar aanleiding van een vertaling of overeenkomst tot het leveren van diensten door Apostille, zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd, onverminderd het recht van Apostille vorderingen aan te brengen bij de bevoegde rechter ter vestigingsplaats van de opdrachtgever.

 1. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Apostille Vertalingen is ingeschreven bij de Kamer  van Koophandel te Eindhoven, onder nummer 30211997.

2. PRIVACYVERKLARING EN gegevensbeschermingsbeleid IN HET KADER VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Gegevens van de onderneming

Mijn bedrijf heet ‘Apostille Vertalingen'. Het is gevestigd op het adres Hoekakker 64, 5554GZ Valkenswaard. Het is bereikbaar onder telefoonnummer 0647486559 of op het e-mailadres lonneke@apostillevertalingen.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming

Ik verwerk uitsluitend de volgende gegevens:

Doel van het verwerken van deze gegevens

Ik heb deze gegevens nodig om contact met u te kunnen onderhouden en om u een factuur te kunnen zenden: het verstrekken van offertes, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten en het voeren van de bijbehorende administratie”.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Ik heb deze gegevens nodig voor mijn bedrijfsvoering, zie hierboven. Ik verwerk niet meer gegevens dan noodzakelijk is.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn voor zakelijke administratie.

Delen van de gegevens

Ik deel uw gegevens niet met derden. De enige uitzondering zijn overheidsinstanties wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben. Bijvoorbeeld voor mijn aangifte Omzetbelasting en Intercommunautaire Prestaties.

Klachten

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegevens omga, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming vragen

Ik vraag uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Dat doe ik bij het eerste contact met u of, in het geval van reeds bestaande relaties, voordat de nieuwe AVG op 25 mei 2018 ingaat per email.

Toestemming intrekken

U kunt op elk moment dat u dat wilt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Ik zal uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren.

Inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens

U kunt op elk moment mij vragen welke gegevens ik van u heb opgeslagen, om uw gegevens te wijzigen en/of te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

Wanneer ik daadwerkelijk uw gegevens verwijder, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor u heb gedaan, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting heb opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb gedaan nog niet definitief is. In de tussentijd zal ik dan echter uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.

Meenemen van gegevens

Wanneer u wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kunt u uw gegevens naar die nieuwe leverancier meenemen. Dat doet u door mij te vragen uw gegevens te verwijderen en vervolgens de nieuwe leverancier uw gegevens te geven.

Automatische verwerking

Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk.

verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming

De persoon die bij mijn bedrijf verantwoordelijk is voor privacy- en gegevensbescherming ben ikzelf: Lonneke Langenberg. Mijn contactgegevens zijn gelijk aan die van mijn bedrijf

Lonneke Langenberg

Apostille Vertalingen, Hoekakker 64, 5554GZ Valkenswaard

0031(6)47486559

lonneke@apostillevertalingen.nl

www.apostillevertalingen.nl

BTW NL1428.22.681.B01

 

 

Copyright © 2024 Apostille Vertalingen
Webdesign & CMS by Downdijk